CZ SK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky dle litery zákona

Prostudujte si prosím pečlivě před nákupem.

Obchodní podmínky

platné pro nákup v internetovém obchodě www.audiodum.cz

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, které bude dodáváno v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice.

4. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potrvzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím. V případě, že si kupující vybere platbu za zboží bankovním převodem, bude jeho objednávka vždy potvrzena prodávajícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu apod. žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako např. písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

5. Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.audiodum.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží.

Formy úhrady za objednané zboží:

Dobírkou: objednané zboží uhradíte při převzetí zásilky veřejnému dopravci. Možnost odběru zboží na dobírku neplatí pro spotřebitele mimo území České republiky.

Bankovním převodem: po odeslání objednávky Vám bude zasláno její potvrzení, na kterém jsou i údaje potřebné pro převod, tj. částka, číslo účtu, číslo objednávky (toto číslo uvádějte jako variabilní symbol). Peníze nám jsou připsány během 1 – 3 dnů. Po kontrole platby bude Vaše objednávka vyřízena. 

Zaplacením v hotovosti na prodejně při osobním odběru zboží proti předání faktury a dodacího listu.

6. Způsob dodání

Zboží zasíláme do 5 pracovních dní ode dne obdržení objednávky, pokud je zboží na skladě, v opačném případě Vás bude kontaktovat prodávající za účelem dohodnutí termínu dodání zboží. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání.Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Veřejným dopravcem - spedicí, a to až do bytu nebo zaměstnání ( tedy místa, které uvedete jako dodací adresu). Rozvoz je celý den, ale i v odpoledních a večerních hodinách. Podmínkou je ovšem uvedení Vašeho tel. čísla, aby Vás mohl kontaktovat dopravce v případě, že bude mít problémy s doručením, nalezením Vámi udané adresy. Za zdržení způsobené veřejným dopravcem – spedicí neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky během dopravy se doporučuje kupujícímu zásilku nepřevzít a opět ihned informovat prodávajícího.

7. Expediční náklady

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek, v případě dodání do zahraničí účtujeme expediční poplatek odpovídající nákladům na dopravu. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

8. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíce pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

9. Výměna zboží

Pokud jste obdržel/la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné.  Zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nebude vyměněno nebo případná reklamace nebude uznána.

10. Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Toto právo se týká i zboží osobně vyzvednutého na prodejně. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vráceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem a vyplněným lístkem na vrácení zboží.

Doporučujeme přiložit dodací list, jenž nahrazuje prodejní doklad.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

V případě požadavku na vrácení peněz převodem na účet nebudou účtovány žádné náklady vynaložené na vrácení této částky. V případě požadavku na vrácení peněz poukázkou na adresu bude částka snížena o skutečné náklady na odeslání této částky dle platného sazebníku České pošty.

Při odstoupení od smlouvy, prosím, zašlete zboží v původním obalu zpět na expediční  adresu společnosti:

REJA spol. s r. o., Mírové nám. 8, 562 01  Ústí nad Orlicí

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním eletronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i ve stejném okamžiku platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných expedičních nákladů.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Provozní doba internetového obchodu je nepřetržitě od 0.00 do 24.00 hod. Denně.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info