CZ SK

Záruka a reklamácia

Budeme radi, pokiaľ na túto stránku nebudete musieť chodiť vôbec.

Nikto nie je dokonalý, a tak sa môže stať, že sa niečo pokazí. Našim krédom je, že Vám vydeme maximálne v ústrety. V nasledujúcomm reklamačnom rade Vám odpovieme na základné otázky. A tie ostatné? 

Vždy podľa zásady - spokojný zákazník sa vracia.

Reklamačný poriadok

1. Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

Teda predávaná vec pri prevzetí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, alebo sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zodpovednosti za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu tovaru. Za rozpor s kúpnou zmluvou alebo za vadu sa nedá považovať zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania či nesprávného používania, popr. nesprávného zásahu. Reklamácia vrátane odstránenej vady musí byť vybavená: a) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, b) v prípade  dlhšia lehota, na ktorú sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť. Po marnom uplynutí lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť podľa článku 5 tohto reklamačného protokolu. Reklamovaný tovar musí byť čisté, aby po posúdení reklamácie nebránili obecnej zásady hygieny. Kupujúcí je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn. že okrom vyskytnutej vady, alebo iného rozporu s kúpnou zmluvou dokladá i miesto, cenu a dobu zakúpenia tovaru, čo preukáže najlepšie predejným dokladom, popr. iným vierohodným spôsobom.

2. Lehota na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzetí kupujúcim je v zhode s kúpnou zmluvou, i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzetí vecii kupujúcim v záručnej dobe. Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať doklad o zakúpení tovaru. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Právo na reklamáciu tovaru kupujúcemu zanikne, keď nebolo uplatnené v záručnej dobe, alebo kupujúci predviedol do výrobku neodborný zásah.

3. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci uviedol tovar do stavu, ktorá kúpnou zmluvou zodpovedá, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, keď nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zlavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsbil. Neodporuje to podľa veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak, rozporu s kúpnou zmluvou, ktorá sa prejeví behom prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí veci.

4. Odstrániteľné vady

Za odstránenie vady sa považijú také vady, ktoré jej ich odstránením neutrpia vzhľad, funkciu a kvalitu výrobku a oprava môže byť riadne prevedená v stanovenej lehote. Lehota pre odstránenie vady nesmie presiahnúť 30 kalendárnych dní, popr.dobu dlhšiu, na ktorú sa predávajúci s kupujúcim dohodli. Posúdenie charakteru vady príslušnej predávajúcim. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol previnený tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný list) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako i o prevedenie opravy a dobe jej trvania.

5. Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľné vady sa považuje také vady, ktoré sa nedajú v stanovenej lehote bez zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol byť riadne užívaný. Keď ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať: a) výmenu tovaru za rovnaké, bezvadné b) zrušenie kúpnej zmluvy (kupujúci vráti vadný tovar a obdrží späť kúpnu cenu). Vyskytne sa tovare iná neodstrániteľná vada, už nebráni v jeho užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Taktiež práva ako pri výskytu neodstrániteľných vád má kupujúci i vtedy, prejaví  sa na tovare rovanká odstrániteľná vada i pe predchádzajúcich dvoch opravách alebo vyskytuje sa na tovare súčasne alespoň tri odstrániteľné vady. Vybaví sa reklamácia výmenou vadného tovaru za nové, beží lehota pre uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupúcemu.

6. Tovar predávané za nižšie ceny

Výrobky, ktoré majú vady, im nebránia, aby mohla byť výrobok užívaná k určenému účelu, musí byť predávaná len za nižšie ceny. Predávajúce je povinný kupujúceho upozorniť, že výrobok má vadu, a upresniť mu, o akú vadu ide, nie je to zrejmé už z povahy predaja. Vadu musí predávajúci označiť na dokladu o zakúpení veci. Za vady výrobkov, pre ktoré boli zjednané nižšie ceny, predávajúci nezodpovedá. Vyskytne sa u výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada, ktorá brání z funkčného hladiska užívania k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súladu s článkami 3,4,5, a 6 tohto reklamačného protokolu. Pokiaľ sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, už však nebrání k použitiu k danému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Bola by cena tovaru znížena z dôvodu výpedaja alebo posezónného dopredaja, predávajúci za vady predávaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu.

7. Riešenie sporov

Vo sporoch vzniknutých v rámci reklamačného protokolu rozhoduje súd Slovenskej republiky.

Načúvacie prístroje Phonak Audéo Marvel - multifunkčný zázrak

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info