CZ SK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky podľa zákona

Preštudujte si prosím starostlivo pred nákupom.

Obchodné podmienky

platné pre nákup v internetovom obchode www.audiodom.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa, dodávatela) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetkeré zmluvného vzťahu sú uzavrené v súladu s právnymi riadeniami Slovenskej republiky. Keď sú zmluvné strany spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami, občanským zákonom (č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.). Keď zmluvné stranyu podnikateľa, sa riadi vo vzťahu Všeobecnými obchodnými podmienkami a obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Kupující učinením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a že byl seznámen s reklamačním řádem.

2. Vymedzenie pojmov

Spotebiteľská zmluva – zmluva kúpna, prípadne iné zmluvy podľa občianského zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnenie zmluvy jedná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikatelov dodáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzaváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činností. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užívá služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – v objednávke, ktorá bude dodávaná v súladu s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a v súladu s obecne závažnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

4. Objednávánie tovaru a uzavretie zmluvy

a) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávke je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, keď samotná kúpna zmluva registrovaním vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, najmä cenovo náročných prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvdením objednávky kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci vybere platbu za tovar bankovým prevodom, bude jeho objednávka vždy potvrdená predávajúcim.

b) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky – množstve tovaru, výške ceny, náklady na prepravu a pod. žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú, pokiaľ kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne previesť.

5. Cena a platebné podmienky

Ceny tovaru uvedené na webových stránkách www.audiodom.sk sú platné v okamihu objednania tovaru.

Formy úhrady za objednaný tovar:

Dobierkou: objednaný tovar uhradíte pri prevzatie zásielky verejnému dopravcovi. Možnosť odbrru tovaru na dobierku neplatí pre spotrebiteľa mimo územia Slovenskej republiky.

Bankovým prevodom: po odoslanie objednávky Vám bude zaslané jej potvrdenie, na ktorom sú i údaje potrebné pre prevod, tj. čiastka, číslo účtu, číslo objednávky (toto číslo uvádzajete ako variabilný symbol). Peniaze sú nám pripísané behom 1 – 3 dní. Po kontrole platby bude Vaša objednávka vybavená. 

Zaplatením v hotovosti na predejni pri osobnom odbere tovaru proti odovzadní faktúry a dodacieho listu.

6. Spôsob dodania

Tovar zasielame do 5 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky, pokiaľ je tovar na sklade, v opačnom prípade Vás bude kontaktovať predávajúci za účelom dohodnutia termínu dodánia tovaru. O odoslanie je kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň odoslania.Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k opozdeniu tovaru. V takovom prípade príjmite naše ospravedlnenie. O opozdenie tovaru alebo vypredaní tovaru budete informovaný. Ďakujeme za pochopenie.

Verejným dopravcom - špedície, a to až do bytu alebo zamestnania ( teda miesta, ktoré uvediete ako dodaciu adresu). Rozvoz je celý den, ale i v popoludnajších hodinách. Podmienkou je ale uvedené Vaše tel. číslo, aby Vás mohol kontaktovať dopravca v prípade, že bude mať problémy s doručením, nájdenním Vami uvedenej adresy. Za zdržanie spôsobené verejným dopravcom – špedície nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto nedohladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. V prípade opätovného porušenia obalu svedčiť o neoprávnenom vniknutiu do zásielky behom dopravy sa doporučuje kupujúcemu zásielku neprevziať a opäť ihneď informovať predávajúceho.

7. Expedičné náklady

K cene tovaru účtujeme expedičné poplatky, v prípade dodania do zahraničia účtujeme expedičné poplatky odpovedajúce nákladom na dopravu. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasieláme znovu iba na Vaše vyžiadanie.

8. Záruka a reklamácia

Na predávanom tovaru je poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľla Obchodného zákonníka, alebo minimálne 24 mesiacov pre spotrebiteľa podľa Občianského zákonníka. Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok.

9. Výmena tovaru

Pokiaľ ste obdržal/la v dôsledku nesprávného výberu výrobok, ktorý Vám nevyhovuje, zašleme Vám výrobok nový. Účtovať Vám budeme iba poštovné.  Tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom nebude vymenené alebo prípadná reklamácia nebude uznávaná.

10. Odstúpenie od zmluvy uzavretej za použitie prostriedku diaľková komunikácia

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže do 14 dní v súladu s § 7 ods. 1 písm. d) občanského zákoníka bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť. Toto právo sa týká aj tovaru osobne vyzdvidnutého na predajni. My Vám vrátíme peniaze za odmietnutý tovar do 30 dní od doručenia odstúpenie od zmluvy. Predpoklad je doručenie vráteného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Príslušnú čiastku zašleme na Váš účet alebo poštovou poukážkou.

V případě, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám výrobok späť bez známky používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obalu spolu s dodacím listom a vyplneným lístkom na vrátenie tovaru.

Doporučujeme priložiť dodací list, ktorý nahradzuje predejný doklad.

Pri zaslaní späť zvolte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodný obal). Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť.

Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu sa nedá vymeniť alebo za taký tovar žiadať vrátenie peňazí.

V prípade požiadávky na vrátenie peňazí prevodom na účet nebudú účtované žiadne náklady vynaložené na vrátenie tejto čiastky. V prípade požiadavky na vrátenie peňazí poukážkou na adresu bude čiastka znížená o skutočné náklady na odoslanie tejto čiastky podľa platobného sadzobníka Slovenskej pošty.

Odstúpenie od zmluvy prosím  zašlite tovar v pôvodnom obale späť na expedičnú adresu spoločnosti: 

Akustik plus  s. r. o., Krížna 5, 811 07 Bratislava

11. Záverečné ustanovenie

Týmto obchodných podmienkach platných v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkách predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

Odoslaním eletronickej objednávky potvrdzuje kupujúcemu predávajúci, že akceptuje všetky obchodné podmienky v znení platných v dňa odoslania objednávky, ako aj v okamihu platnou výšky ceny objednaného tovaru uvedená v cenníku na internetových stránkach predávajúceho vrátane prípadných expedičných nákladov.

Odoslanú objednávku je kupujúci po dobu stanovenej k dodaniu tovaru neodvolatelne viazaný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodú inak.

Prevádzková doba internetového obchodu je nepretržitá od 0.00 do 24.00 hod. Denne.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info