CZ SK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky podľa zákona si prosím starostlivo preštudujte pred nákupom.

Obchodné podmienky podľa zákona

Preštudujte si prosím starostlivo pred nákupom.

Obchodné podmienky

platné pre nákup v internetovom obchode www.audiodum.cz/sk

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa, dodávateľa) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník"), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách"). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník").
Kupujúci vytvorením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávaku tovaru a že bol oboznámený s reklamačným poriadkom.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.


Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy jedná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činností. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby.


Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojich obchodných alebo iných podnikateľských činností. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – v objednávke, ktorá bude dodávaná v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

4. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

a) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, najmä cenovo náročných prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky kupujúcemu. V prípade, že si kupujúci vyberie platbu za tovar bankovým prevodom, bude jeho objednávka vždy potvrdená predávajúcim. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením
zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

b) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky – množstve tovaru, výške ceny, náklady na prepravu a pod. žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú, pokiaľ kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne previesť.

5. Cena a platobné podmienky

Ceny tovaru uvedené na webových stránkach www.audiodom.sk sú platné v okamihu objednania tovaru.

Formy úhrady za objednaný tovar:

Dobierkou: objednaný tovar uhradíte pri prevzatí zásielky verejnému dopravcovi. Možnosť odberu tovaru na dobierku neplatí pre spotrebiteľa mimo územia Slovenskej republiky.

Bankovým prevodom: po odoslaní objednávky Vám bude zaslané potvrdenie objednávky, v ktorom sú potrebné údaje na prevod, t.j. čiastka, číslo účtu, číslo objednávky ( toto číslo uvádzate ako variabilný symbol ). Peniaze sú pripísané na náš účet v priebehu 1-3 dní. Po kontrole platby bude Vaša objednávka vybavená.

Zaplatením v hotovosti na predajni pri osobnom odbere tovaru. Pri odovzdaní tovaru Vám bude daný doklad o zaplatení poprípade faktúra a dodací list.

6. Spôsob dodania

Tovar zasielame do 5 pracovných dní odo dňa obdŕžania objednávky, pokiaľ je tovar na sklade, v opačnom prípade Vás bude kontaktovať predávajúci za účelom dohodnutia termínu dodania tovaru. O odoslaní tovaru je kupujúci vždy informovaný e-mailom v deň odoslania. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu tovaru. V takom prípade prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorení tovaru alebo vypredaní tovaru budete informovaný.

Tovar odosielam verejným dopravcom na dodaciu adresu, ktorú uvediete v objednávke. Rozvoz tovaru prebieha po celý deň. Dopravca má k dispozícií Vaše telefónne číslo, aby Vás mohol kontaktovať v prípade, že bude mať problémy s doručením. Za zdržanie spôsobené verejným dopravcom nezodpovedáme. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predávajúceho. Ak Vám dopravca doručí balík ktorý je poškodený odporúčame balík neprevziať, spísať s dopravcom škodový list a neodkladne kontaktovať predávajúceho.

7. Expedičné náklady

K cene tovaru účtujeme expedičný poplatok, v prípade dodania do zahraničia účtujeme expedičné poplatky odpovedajúce nákladom na dopravu. Zásielky, ktoré sú k nám vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

8. Záruka a reklamácia

Na predávanom tovare je poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľa Obchodného zákonníka alebo minimálne 24 mesiacov pre spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka. Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok.

9. Výmena tovaru

Pokiaľ ste obdŕžal/la v dôsledku nesprávneho výberu výrobok, ktorý Vám nevyhovuje, prosím kontaktujte nás a zašleme Vám výrobok nový. Účtovať Vám budeme iba poštovné. Tovar nevyhovujúci obvyklým hygienickým štandardom nebude vymenený alebo prípadná reklamácia nebude uznávaná.

10. Odstúpenie od zmluvy uzavretej za použitie prostriedku diaľková komunikácia

Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Toto právo sa týka aj tovaru osobne vyzdvihnutého na pobočke. Peniaze za odmietnutý tovar Vám budú vrátené do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Predpoklad je doručenie vráteného tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Príslušnú čiastku Vám zašleme na Váš účet alebo poštovou poukážkou.

V prípade, že žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, zašlite nám výrobok späť bez známok používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s faktúrou a vyplneným formulárom na vrátenie tovaru.

Pri zaslaní späť zvoľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť.

Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu sa nedá vymeniť alebo za taký tovar žiadať vrátenie peňazí.

V prípade požiadavky na vrátenie peňazí prevodom na účet nebudú účtované žiadne náklady vynaložené na vrátenie tejto čiastky. V prípade požiadavky na vrátenie peňazí poukážkou na adresu bude čiastka znížená o skutočné náklady na odoslanie tejto čiastky podľa platobného sadzobníka Slovenskej pošty.

V prípade odstúpenia od zmluvy prosím zašlite tovar v pôvodnom obale späť na expedičnú adresu spoločnosti:

Akustik plus s. r. o., Krížna 5, 811 07 Bratislava

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej poločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. V prípade objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. alebo a.s.) aj: názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH (IČ DPH iba v prípade platcu DPH). Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním sobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely
Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

12. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

Načúvacie prístroje Phonak Audéo Marvel - multifunkčný zázrak

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info